Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy TK D-Team

 

 
Preambule
 
1. D-TEAM o.s. Karlovy Vary (dále jen sdružení) je neuzavřené společenství lidí, kteří se rozhodli spojit své síly pro využití volného času, zejména k podpoře, rozvoji a aktivnímu provozování sportovního tance.
 
I.
Název sdružení
 
1. Sdružení přijalo název D-TEAM o.s. Karlovy Vary.
 
 
II.
Sídlo sdružení
 
1. Sídlem sdružení jsou Karlovy Vary, Nabř. Jana Palacha 969/16, 360 01.
 
 
III.
Cíl činnosti sdružení
 
1. Cílem sdružení je poskytnout bez jakéhokoliv zaměření na rasu či národnost a zaujatosti proti jedinci především občanům města Karlovy Vary možnost věnovat se aktivně sportovnímu tanci.
 
  
IV.
Členství
 
1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla plnoletosti a která bude ochotna podílet se na činnosti a poslání sdružení. Osoba neplnoletá nebo nezpůsobilá k právním úkonům, musí být zastoupena svým zákonným zástupcem. Dnem, kdy zastupovaná osoba dosáhne plnoletosti nebo způsobilosti k právním úkonům, přechází všechna práva a povinnosti člena na jeho osobu a zákonný zástupce pozbývá všech práv a povinností člena sdružení.
2. Každý člen přispívá na činnost sdružení členským příspěvkem, jehož výši schvaluje na návrh předsednictva pro příslušný rok valná hromada svými interními předpisy.
 
  
V.
Zánik členství
 
1. Každý člen může svobodně ze sdružení vystoupit.
2. Členství ve sdružení zaniká:
 a)písemným oznámením člena o vystoupení ze sdružení
 b)úmrtím člena
 c)zrušením sdružení
 d)vyloučením člena
 e)vyloučením člena z Českého svazu tanečního sportu
3. Člen může být vyloučen pro závažné nebo opakované porušení stanov nebo interních předpisů sdružení. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo dvoutřetinovou většinou svých hlasů.
4. Proti rozhodnutí o vyloučení se může vyloučený odvolat k valné hromadě. Vyhoví-li valná hromada tomuto odvolání, má se za to, že k vyloučení nedošlo. Na dobu do rozhodnutí valné hromady se členství pozastavuje.
  
 
VI.
Práva členů
 
1. Člen sdružení má právo:
a)   podílet se na činnosti sdružení v rámci svých možností, potřeb a zájmů
b) využívat všech služeb a výhod, které sdružení svou činností zajistí
c) účastnit se akcí určených členům sdružení
d) zúčastňovat se jednání valné hromady s hlasem rozhodujícím
e) předkládat předsednictvu návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení v písemné formě nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady
f) navrhnout valné hromadě přizvání hosta na její zasedání s hlasem poradním
g) být informován o činnosti a rozhodnutích předsednictva, o hospodaření sdružení a způsobu využití finančních prostředků
h) zúčastnit se jednání předsednictva, jedná-li o něm, či jím předložených návrzích.
 
 
 
VII.
Povinnosti členů
 
1. Člen sdružení je povinen:
a)   dodržovat stanovy a ostatní interní předpisy sdružení
b)   jednat ve shodě s cílem činnosti sdružení
c)   řádně vykonávat svěřené funkce
d)   chránit majetek sdružení
e)   platit členské příspěvky ve výši stanovené interními předpisy sdružení.
 
  
VIII.
Orgány sdružení
 
1. Orgány sdružení jsou:
 a)valná hromada
 b)předsednictvo
2. Orgány sdružení volí a odvolává valná hromada na svém zasedání jednou za tři roky.
 
 
 
IX.
Valná hromada
 
1. Valná hromada je nejvyšší orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Každý člen přítomný jednání valné hromady má právo hlasovat jedním hlasem.
2. Valnou hromadu svolává jednou za tři roky předsednictvo. Mimořádnou valnou hromadu je předsednictvo povinno svolat na žádost nejméně poloviny všech členů sdružení nebo ji může svolat dle svého vlastního rozhodnutí.
3. Na konání valné hromady musí být všichni členové sdružení upozorněni nejpozději 14 dní před jejím konáním a to nejméně jedním z obecně dostupných informačních prostředků (poštou, článkem v novinách, na internetových stránkách sdružení, e-mailem, pozvánkou na vývěsce sdružení).
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 a) datum a čas konání
 b) místo konání
 c) program valné hromady
 d) dokumenty, které mají být na valné hromadě projednávány
5. Valná hromada:
 a) schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky
 b) schvaluje interní předpisy předkládané předsednictvem
 c) kontroluje činnost předsednictva, má právo požádat předsednictvo o předložení dokumentů o své činnosti
 d) schvaluje rozpočet sdružení
 e) volí a odvolává předsednictvo sdružení
 f) schvaluje jednací řád a volební řád valné hromady
 g) rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí předsednictva o vyloučení člena nebo nepřijetí za člena
 h) usnáší se na zániku sdružení
 i) schvaluje návrh předsednictva na investici přesahující částku stanovenou interními předpisy pro samostatné rozhodování předsednictva.
 j)hlasuje o návrhu člena na přizvání hosta s hlasem poradním
6. Valná hromada je usnášeníschopná pouze v případě přítomnosti minimálně 50 % členů sdružení. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 
 
 
X.
Předsednictvo
 
1. Předsednictvo sdružení je složeno ze 3 členů, každý rozhoduje jedním hlasem.
2. Předsednictvo je statutárním orgánem sdružení a jeho jménem je oprávněn jednat pouze jednatel, případně v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen předsednictva. Činnost předsednictva, práva a povinnost jsou definovány v dalších interních předpisech sdružení.
3. Předsednictvo se schází na pravidelných jednáních nebo na mimořádných jednáních svolaných jedním ze členů předsednictva.
4. Předsednictvo:
 a) plní rámcový plán činnosti sdružení schválený valnou hromadou
 b) předkládá valné hromadě zprávy o činnosti sdružení a jeho hospodaření
 c) samostatně rozhoduje o činnosti sdružení ve všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné působnosti valné hromady
 d) rozhoduje o přijetí nových členů
 e) samostatně rozhoduje o investičních částkách do výše stanovené interními předpisy
5. Předsednictvo je odpovědno ze všech svých rozhodnutí valné hromadě.
6. Předsednictvo se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
7. Předsednictvo pořizuje ze svých jednání zápis (nebo jiný adekvátní záznam).
8. V případě odstoupení člena předsednictva je předsednictvo povinno svolat mimořádnou valnou hromadu a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení člena předsednictva. Pokud člen předsednictva odstoupí v době, kdy počet dnů zbývajících do konání řádné valné hromady je menší nebo roven 30, není potřeba mimořádnou valnou hromadu svolávat. Odstupující člen předsednictva je povinen vykonávat svou funkci do konání valné hromady a náleží mu za ni dosavadní odměna dle interních předpisů sdružení. Odstoupení z funkce musí člen předsednictva podat písemně zbývajícím členům předsednictva.
 
  
XI.
Zásady hospodaření
 
1. Sdružení je způsobilé nabývat majetek a zavazovat se v majetkových věcech. Se svým či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky musí sdružení nakládat pouze v souladu se zaměřením a cíli činnosti sdružení.
2. Hospodaření se řídí dle rozpočtu schváleného valnou hromadou a interními předpisy sdružení.
3. Finančními prostředky sdružení disponují pouze členové předsednictva a dále na základě pověření předsednictvem zmocnění členové sdružení. Zmocnění je podmíněno smlouvou o hmotné odpovědnosti.
4. Zdroje potřebné k naplnění poslání a cílů sdružení a k jeho rozvoji tvoří zejména:
 a)členské příspěvky
 b)příjmy z vlastní činnosti sdružení
 c)dotace a sponzorské dary
 
 
 
XII.
Závěrečná ustanovení
 
1. V období od registrace sdružení do ustanovení orgánů sdružení upravených těmito stanovami, jedná jménem sdružení přípravný výbor.
2. Sdružení vzniká registrací Ministerstva vnitra České republiky.
3. Stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení dne 15.9.2003 a budou potvrzeny prvou valnou hromadou, kterou přípravný výbor svolá do dvou měsíců od registrace sdružení.
 
 
 
V Karlových Varech dne 21.2.2004
 

Rubriky

Interní řád

Příspěvků: 0

Statistiky

Online: 33
Celkem: 1149718
Měsíc: 13510
Den: 281